Publications from 2019 to 2023


[1] J. Wu* and I. Bozovic, “Superconductivity in a strange metal”, Science Bulletin 68, 851–853 (2023).


[2]  Lingyun Tang, Zhongquan Mao, Chutian Wang, Qi Fu, ChenWang, Yichi Zhang, Jingyi Shen, Yuefeng Yin, Bin Shen, Dayong Tan, Qian Li, Yonggang Wang, Nikhil V. Medhekar, Jie Wu, Huiqiu Yuan, Yanchun Li, Michael S. Fuhrer and Changxi Zheng. “Giant piezoresistivity in a van der Waals material induced by intralayer atomic motions”, Nat. Comm.14, 1519 (2023).


[3]  J. Wårdh, M. Granath, J. Wu, A. T. Bollinger, X. He and I. Božović, “Colossal transverse magnetoresistance due to nematic superconducting phase fluctuations in a copper oxide”, PNAS Nexus 2, 1–9 (2023).


[4]  Gangfan Chen, Yichi Zhang, Zhaoguogang Leng, Guangyu Xi, Wei Zhu, and Jie Wu*, “Angle-Resolved Resistivity Method for Precise Measurements of Electronic Nematicity”, Phys. Rev. B 106, 214519 (2022).


[5]  Haowen Chen, Mingdong Dong, Yang Hu, Ting Lin, Qinghua Zhang, Er-Jia Guo, Lin Gu, Jie Wu, Qiyang Lu, “Protonation-induced colossal chemical expansion and property tuning in NdNiO3 revealed by proton concentration gradient thin films”, Nano Lett. 22, 8983-8990 (2022).


[6]  M. D. Dong, J. Y. Shen, C. Y. Hong, P. X. Ran, R.-H. He, H. W. Chen, Q. Y. Lu and J. Wu*, “Modulation of the NiOx bandgap by controlling oxygen stoichiometry”, J. Appl. Phys. 132, 173901 (2022).


[7]  Lele Ju, Tianshuang Ren, Zhu Li, Zhongran Liu, Chuanyu Shi, Yuan Liu, Siyuan Hong, Jie Wu, He Tian, Yi Zhou and Yanwu Xie, “Emergence of high-temperature superconductivity at the interface of two Mott insulators”, Phys. Rev. B 105, 024516 (2022).


[8] 金魁, 吴颉, “高温超导体组合薄膜和相图表征高通量方法”, 物理学报 70, 017403 (2021).


[9]  J. Wu, A. T. Bollinger, X. He, G. D. Gu, H. Miao, M. P. M. Dean, I. K. Robinson and I. Božović, "Angle-resolved transport measurements reveal electronic nematicity in cuprate superconductors", J. Supercond. Nov. Magn. 33, 87-92 (2020).


[10] Jie Wu, Hari P. Nair, Anthony T. Bollinger, Xi He, Ian Robinson, Nathaniel J. Schreiber, Kyle M. Shen, Darrell G. Schlom, and Ivan Božović, “Electronic nematicity in Sr2RuO4”, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 117, 10654-10659 (2020).


[11]  A. T. Bollinger, Z.-B. Wu, L. Wu, X. He, I. Drozdov, J. Wu, I. K. Robinson and I. Božović. "Strain and Electronic Nematicity in La2-xSrxCuO4." J. Supercond. Nov. Magn. 33, 93-98 (2020).


[12]  J. Wu, A. T. Bollinger, X. He and I. Božović, "Detecting electronic nematicity by the angle-resolved transverse resistivity measurements", J. Supercond. Nov. Magn. 32, 1623-1628 (2019).[ 1 2 3 4 ]